Stadgar

Stadgar för Reuterswärdska släktföreningen

Fastställda den 15 september 1919
Ändrade enligt släktmötets beslut
den 18 nov 1967 (§§ 2, 3, 4, 8 och 9)
den 14 nov 1970 (§§ 2, 4 och 9)
den 20 nov 1976 (§ 2)
den 8 nov 2008 (§§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13)
den 11 nov 2017 (§ 2)

§ 1 Mål
Reuterswärdska släktföreningens ändamål är familjebandets stärkande och släktens självhjälp. I detta syfte bildar föreningen en fond, benämnd Reuterswärdska släktfonden, varifrån understöd lämnas på sätt här nedan stadgas.

§ 2 Medlemskap
Medlem av släktföreningen är den som, genom födsel eller adoption, är ättling till anfadern Anders Hof eller är gift eller sambo med sådan person, eller änka/änkeman efter sådan person. Rösträtt inträder det kalenderår, varunder myndig ålder uppnås.
Föreningen kan kalla till hedersmedlem sådan person som den vill hedra.

§ 3 Gåvor och testamenten
Släktfonden bildas genom gåvor och testamenten som tillkommer föreningen. Om det vid gåvor och testamenten föreligger skillnad mellan givarens och dessa stadgars bestämmelser skall de villkor, under vilka dessa gåvor och testamenten givas och mottagas, gälla framför bestämmelserna i dessa stadgar.
Fonden eller del därav får ej skiftas mellan medlemmarna. Utträder medlem ur föreningen, äger man icke rätt att erhålla någon del av föreningens tillgångar.

§ 4 Styrelse och övriga funktionärer
Föreningens angelägenheter handhas aven styrelse bestående av ordförande och minst fyra ledamöter. Ordföranden och övriga ledamöter väljes vid ordinarie släktforeningsmöte för en tid av tre år från och med det kalenderår som närmast följer efter valet.
Vid samma tillfålle och för samma tid väljes tre suppleanter, två revisorer och en revisorssuppleant. I detta val får styrelseledamöter ej delta.
Styrelsemedlemmar uppbär ej arvode, men kan ges reseersättning. Revisorer som valts bland föreningens medlemmar erhåller ej något arvode.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§5 Styrelsens förvaltning
Styrelsens samtliga ledamöter ansvara, en för alla och alla för en, för fondens tillgångar, så länge de stå under styrelsens förvaltning. Dock att för fattat beslut endast de ledamöter blir ansvariga som deltagit i beslutet.
Medel, som är under styrelsens förvaltning, skall placeras på sätt, som av styrelsen anses
lämna full säkerhet. Medlen får ej utlånas mot borgen – ej heller får någon av styrelsens
ledamöter uppbära lån ur fonden.

§ 6 Kallelse
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter utöver ordföranden är närvarande. Varje ledamot äger en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisorerna granska årligen styrelsens förvaltning för föregående år och avger berättelse till nästkommande släktföreningsmöte.

§ 8 Släktfondens förvaltning
Av släktfondens årliga direktavkastning, dvs. räntor, utdelningar och liknande, får styrelsen använda upp till 80% för understöd till medlemmar som är i behov därav, till stipendier samt till släktbandens stärkande. Återstoden av berörda avkastningen skall årligen läggas till kapitalet.

§ 9 Stipendier och bidrag
Ansökningar om bidrag ur föreningens fonder skall göras skriftligen hos styrelsen och insändas i fråga om stipendier till stipendienämnden och i fråga om andra bidrag till styrelsens ordförande.

§ 10 Ättens utslocknande
Därest Reuterswärdska ätten skulle helt och hållet utslockna, tillfalla då i fonden befintliga medel Svenska Riddarhuset, för att efter dess direktions prövning användas till understöd åt medlemmar av riddarskapet och adeln, tillhörande å Svenska Riddarhuset introducerade ätter. Företrädesrätt skall ges åt dem, som kan styrka sig härstamma från Reuterswärdska ätten.

§ 11 Ordinarie och extra släktföreningsmöte
Ordinarie släktföreningsmöte skall hållas vart tredje år. Kallelse härtill utfärdas minst en månad i förväg genom att hållas tillgänglig på föreningens hemsida. Handlingar enligt §§7+8 hålls tillgängliga för medlemmar via styrelsen. Om styrelsen eller revisorerna eller minst en tredjedel av antalet medlemmar så begär, skall styrelsen utfärda kallelse till extra släktföreningsmöte inom en månad för att besluta i viss fråga, som meddelas i kallelsen.
Vid ordinarie släktföreningsrnöte skall följande punkter ingå i dagordningen:
  1 Släktföreningsmötet öppnas.
  2 Justering av röstlängd.
  3 Val av ordförande för mötet.
  4 Styrelsens anmälan om protokollföring av mötet.
  5 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
  6 Fråga om mötet utlysts på föreskrivet sätt.
  7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
  8 Revisorernas berättelse.
  9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10 Förändringar inom släkten sedan föregående släktföreningsmöte.
 11 Val av ordförande, ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
 12 Val av två revisorer och en suppleant för dessa.
 13 Val av stipendienämnd om tre personer, en från varje släktgren.
 14 Val av arkivnämnd om högst tre personer.
 15 Val av 3 ledamöter i valberedningen ,en från varje släktgren samt utseende av sammankallande.
 16 Förslag att § § 11-15 skall anses omedelbart justerade.
 17 Övriga ärenden, samt ärenden som av medlem anmälts till styrelsen för behandling på mötet. Ärende skall för att tas upp, ha anmälts skriftligen till styrelsen i så god tid, att det kan beredas. Till ärenden skall styrelsen avge utlåtande och förslag till beslut.
  18 Släktföreningsmötet avslutas av släktforeningens ordförande eller vid förfall för denne, av släktforeningsmötets ordförande.

§ 12 Röstning
Vid släktföreningsmöte äger envar närvarande röstberättigad medlem utöva rösträtt med endast en röst. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

§ 13 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras, att beslut därom fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. I kallelsen till släktföreningsmöte skall förslag till sådan ändring meddelas.