Stipendiereglemente

Fastställt av släktföreningens styrelse den 24 januari 1960.
Ändringar beslutade av ordinarie släktmöte 1976 och 1982.

§ 1
Studiestipendier skola utdelas på sätt nedan angives, i den mån styrelsen för Reuterswärdska släktföreningen ställer medel till förfogande.
§ 2
Stipendier må tilldelas medlem av släktföreningen, som
a) vid närmast föregående årsskifte har uppnått 16 men icke 26 års ålder, samt
b) efter avslutad skolgång erhåller fortsatt yrkesutbildning vid universitet, högskola, krigsskola eller annan läroanstalt. Lika med yrkesutbildning skall anses praktikanttjänstgöring för vinnande av inträde vid läroanstalt, som nyss sagts. Studier vid gymnasieskola i direkt anslutning till genomgången grundskola skall inte medföra rätt till stipendium.
Stipendium får, om särskilda skäl föreligger, även tilldelas den som fyllt 26 år för vidare yrkesutbildning eller för kvalificerad forskning.
§ 3
För uppgörande av förslag till utdelning av stipendierna skall finnas en stipendienämnd. På nämnden ankomma de åtgärder som föranledas av detta reglementes tillämpning, i den mån icke angivits att åtgärden ankommer på annan.
§ 4
Stipendienämnden skall bestå av tre ledamöter, som utses av Reuterswärdska släktföreningen vid ordinarie släktföreningsmöte för tiden intill nästa sådant möte. Vid samma tillfälle utses en suppleant för varje ledamot av nämnden.
Vid val av nämndens ledamöter och deras suppleanter skall tillses, att en ledamot och en suppleant utses för varje släktgren.
Stipendienämnden utser inom sig en sammankallande ledamot, tillika protokollförare hos nämnden.
§ 5
Stipendiebelopp fastställes av stipendienämnden i samråd med släktföreningens styrelse. Beloppet bör i regel ej understiga 1.000 kronor.
§ 6
Meddelande om lediga stipendier skall utsändas med posten till alla dem, som enligt 2 § a) är berättigade att söka stipendium och som är kända av stipendienämnden. Om vederbörande vid närmast föregående årsskifte inte har uppnått myndig ålder sändes meddelandet till vårdnadshavaren.
Meddelande, som nu sagts, skall innehålla uppgift bl. a. om antalet lediga stipendier, stipendiernas belopp, den tid, icke understigande en månad efter meddelandets utsändande, inom vilken ansökan skall vara inkommen, samt vart ansökan skall inges eller insändas.
§ 7
Om samma stipendium sökes av flera behöriga sökande, skall stipendier tilldelas den av de sökande, som bedömes därav mest vara i behov. Därvid skall beaktas, förutom sökandenas och deras försörjares inkomstförhållanden, även storleken av deras försörjningsskyldighet gentemot andra familjemedlemmar. Vederbörlig hänsyn skall jämväl tagas till eventuellt föreliggande behov för sökande att för utbildningen vistas på annan ort än den egentliga hemorten.
§ 8
Efter ansökningstidens utgång upprättar stipendienämnden förslag till innehavare av ledigförklarat stipendium. Därvid skola de tre ledamöterna i nämnden eller för frånvarande ledamot utsedd suppleant vara närvarande.
Nämndens förslag skall överlämnas till släktföreningens styrelse.
Har icke någon inom nämnden yppad mening vunnit majoritet, skall såsom nämndens förslag anses den åsikt som omfattas av den till levandesåren äldste närvarande ledamoten eller suppleanten.
§ 9
Släktföreningens styrelse utser sedan stipendienämndens förslag inkommit innehavare av ledigförklarat stipendium.
Över styrelsens beslut må talan icke föras.
§ 10
Hos stipendienämnden skall föras protokoll. Ledamot eller suppleant, som deltager i ärendes handläggning, äger låta till protokollet anteckna reservation eller annat särskilt yttrande.
Vid förslag, som enligt 8 § överlämnas till släktföreningens styrelse, skall fogas utdrag av protokollet rörande ärendets handläggning hos nämnden.
§ 11
För ändring i detta reglemente erfordras, att beslut därom fattas av ordinarie släktföreningsmöte sedan i kallelse till mötet meddelats, att förslag till sådan ändring kommer under behandling.